•  

   

                                                      Privacy beleid

   

  BMT VV is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar leden, vrijwilligers en medewerkers. Daarom willen wij met dit privacy beleid iedereen heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop BMT VV persoonsgegevens verwerkt.

  Alle persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers van apps en bezoekers van de website www.bmtvv.nl worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BMT VV houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   

  Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Voetbalvereniging BMT je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die VV BMT uitvoert, verzamelt en verwerkt VV BMT de persoonsgegevens van de relatie:

  1. Wanneer desbetreffend persoon lid van VV BMT  is/wordt:

  a) Voor het verwerken van de contributie en andere betalingen.

  b) Voor het informeren over teamindelingen, competitie--indelingen en wijzigingen

  c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen

  d) Voor de inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

  e) Het vaststellen van lidmaatschapsjubilea

  2. Wanneer desbetreffend persoon vrijwilliger van VV BMT is/wordt:

  a) Voor het eventueel uitbetalen van vrijwilligersvergoeding of onkosten.

  b) Voor het informeren over werkroosters

  c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen.

  e) Voor de inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

  3. Wanneer desbetreffend persoon werknemer van VV BMT is/wordt:

  a) Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten.

  b) Voor het informeren over werkroosters.

  c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen.

  d) Voor de inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Wanneer de desbetreffende persoon sponsor van VV BMT is/wordt:

  a) Voor het verwerken van sponsorbedragen.

  b) Voor het verlengen of uitbreiden van sponsorovereenkomsten.

  c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen.

  d) Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld word.

   

  5. Wanneer desbetreffende persoon leverancier van VV BMT is/wordt:

  a) Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door VV BMT

  b) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen.

  6. Wanneer de desbetreffende persoon mogelijk lid wordt van VV BMT

  a) Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.

  7. Wanneer desbetreffende persoon deelneemt aan een evenement c.q. het evenement bezoekt dat georganiseerd wordt door VV BMT

  a) Voor het verwerken van de geldelijke bijdrage

  b) Voor het informeren over het evenement

  c) Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen en vergaderingen.

  8. Wanneer desbetreffende persoon contact opneemt met VV BMT via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media: voor het onderhouden van het contact. LET OP: sponsors en leveranciers als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, te

  Welke persoonsgegevens hebben wij van u

  Bij aanmelding als lid, vrijwilliger, sponsor of medewerker van BMT VV heeft u aan ons de volgende persoonsgegevens verstrekt:

  A. Standaard Persoonsgegevens

  • Voornaam, achternaam en tussenvoegsels
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer vast en/of mobiel
  • E-mail adres
  • Geslacht en nationaliteit
  • Geboortedatum en geboorteland
  • Bankrekeningnummer
  • Verder hebben wij van u (niet door u verstrekt)
  • Lidmaatschapsnummer KNVB
  • Ingangsdatum lidmaatschap
  • Verenigingsfunctie (indien anders dan speler)

   

   

   

   

   

   

  B. Bijzondere Persoonsgegevens

  • Pasfoto en eventueel foto’s van wedstrijden en/of activiteiten
  • Legitimatienummer
  • BSN-nummer en salarisgegevens (enkel voor betaalde medewerkers)


  Minderjarigen

  Voetbalvereniging “BMT VV ” verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Gebruik van persoonsgegevens door derden

  BMT VV stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wel zijn uw persoonsgegevens bekend bij de KNVB, omdat u lid van deze voetbalbond moet zijn, anders kunt u ook geen lid van BMT VV zijn. U persoonsgegevens zullen ook bekend zijn bij Nikki ivm de contributie inningen. Voorts worden uw persoonsgegevens niet gebruikt buiten BMT VV tenzij u een betaalde kracht bent, dan zijn uw gegevens ook bekend bij de belastingdienst.

  De KNVB maakt gebruik van Apps zoals de wedstrijdzaken App en de Voetbal.nl App. Door het gebruik van Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

   

  Beeldmateriaal

  Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van Voetbalvereniging BMT VV of social media terechtkomen. Voetbalvereniging BMT heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media.

  Behoudens schriftelijk afwijzing van betrokkene(n), kunnen foto’s en/of video’s gepubliceerd worden op de website of op social media.

   

  Rechten omtrent gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of bescherming van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens. U heeft het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien u dit wenst. Wij kunnen u vragen om een legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Bewaartermijn

  VV BMT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.