• Het lidmaatschap moet vóór 27 mei 2024  via een mail aan info@bmtvv.nl worden opgezegd.

    • Bij een opzegging  27 mei 2024 moet de gehele contributie worden betaald.
    • Bij een opzegging gedurende het seizoen, blijft de betalingsplicht van de op dat moment nog niet betaalde termijnen gewoon bestaan.
    • Bij een opzegging geef je de naam, team en de geboortedatum door.
  • Opzegging

    De wet bepaalt dat de vereniging het lidmaatschap van een lid kan opzeggen in de gevallen, zoals genoemd in de statuten van de vereniging en/of wanneer een lid zich niet houdt aan de regels, zoals deze door de statuten voor het lidmaatschap zijn opgesteld en/of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap van het betreffende lid te laten voortduren. Tenzij de statuten van de vereniging dit aan een ander orgaan heeft opdragen, is het bestuur van de vereniging bevoegd tot het nemen van een besluit tot opzegging. De vraag wanneer opzegging kan plaatsvinden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en dient in iedere kwestie afzonderlijk door het bestuur van de vereniging te worden beoordeeld.