• Preventie- en integriteitsbeleid

  Preventie- en integriteitsbeleid

   

  Toelichting Preventie en Integriteitsbeleid BMT V.V.

  BMT V.V. bestaat al ruim 110 jaar en is één van de oudste verenigingen in Den Haag. BMT is een vereniging die zich maatschappelijk verantwoordelijk voelt voor de buurtbewoners en sporters. Naast een traditionele voetbalvereniging is BMT hierdoor ook een sociale en culturele ontmoetingsplaats. BMT wil al hun leden een plek bieden waar ze op een veilige manier en met veel plezier kunnen samenkomen en voetballen.

  Voor de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging is BMT voor een heel groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van de voetbalvereniging, tegelijkertijd zijn de vereniging en de vrijwilligers wel verbonden aan enkele spelregels. Daarom hebben we een duidelijk beleid ten aanzien van de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Het preventie en integriteitsbeleid van BMT V.V. bestaat uit twee aspecten: gedragscodes en een aannamebeleid. Het beleid is opgesteld aan de hand van de gedragscodes van Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF).

  Gedragsregels per doelgroep:
  Gedragsregels voor functionarissen (bestuurders, vrijwilligers zijnde niet-sporters). De functionaris:

  • Handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen;
  • Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en er inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen;
  • Is betrouwbaar en zorgvuldig, stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op correcte wijze gewogen;
  • Gedraagt zich als een voorbeeld voor anderen en met respect naar anderen;
  • Neemt signalen en meldingen van onbehoorlijk en grensoverschrijdend gedrag serieus.

  Gedragsregels voor trainer/coaches en begeleiders. Een trainer, coach of begeleider:

  • Zorgt voor een veilige omgeving;
  • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen;
  • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies;
  • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet;
  • Respecteert het privéleven van de sporter;
  • Tast niemand in zijn waarde aan;
  • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht;
  • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport;
  • Ziet toe op naleving van regels en normen;
  • Is open en alert op waarschuwingssignalen; 
  • Is voorzichtig.

  Gedragsregels voor sporters. De sporter:

  • Is open;
  • Respecteert anderen;
  • Respecteert afspraken;
  • Gaat netjes om met de omgeving;
  • Blijf van anderen af;
  • Houdt zich aan de regels;
  • Tast niemand aan in zijn of haar waarde;
  • Discrimineert niet;
  • Is eerlijk en sportief;
  • Meldt overtredingen van deze gedragscode bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon

  Aannamebeleid BMT V.V.:
  Met alle potentiële vrijwilligers wordt een intakegesprek gevoerd waarin de gedragsregels binnen de vereniging zullen worden toegelicht.

  • Voor alle potentiële vrijwilligers zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden aangevraagd.
  • Verstrekking van deze VOG is vereist voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.